Badania Niszczace

Statyczna próba rozciągania materiałów stalowych i ich połączeń

Statyczna próba rozciągania dzięki posiadanym zaletom stała się podstawową i najbardziej rozpowszechnioną próbą w badaniach własności mechanicznych materiałów. Jest próbą łatwą do przeprowadzenia, daje możliwości obserwacji i rejestracji procesu rozciągania od początku obciążenia próbki aż do jej zniszczenia oraz możliwość wyznaczenia szeregu wskaźników charakteryzujących różnorodne własności materiału takich jak moduł Younga, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie oraz przewężenie.

Do prób rozciągania używa się próbek obrabianych, okrągłych i płaskich oraz próbek w postaci odcinków materiału w stanie nieobrobionym.

Statyczną próbę rozciągania można przeprowadzać
w temperaturze pokojowej lub podwyższonej.

W naszej ofercie znajduje się badanie zgodnie
z EN i ASTM.

Próba zginania

Próba zginania należy do często stosowanych prób wytrzymałościowych. Nadaje się w szczególności do określania własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych kruchych, których własności próba rozciągania w pełni nie odzwierciedliła. Próba zginania polega na zmianie pierwotnej krzywizny osi podłużnej próbki pod wpływem układu sił prostopadłych do tej osi.

Badanie udarności

Udarność jest to odporność materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Udarność określa się jako stosunek pracy potrzebnej do złamania znormalizowanej próbki z karbem do pola powierzchni przekroju poprzecznego tej próbki w miejscu karbu. W naszej ofercie znajdą państwo badanie udarności z karbem typu U oraz V. Banie wykonujemy w temperaturze pokojowej jak i obniżonej do-200ºC. W naszej ofercie znajduje się badanie zgodnie z EN i ASTM

Badania Metalograficzne

Badania metalograficzne polegają na wykonaniu zgładu metalograficznego poprzesz szlifowanie na papierze ściernym o coraz mniejszej gradacji, następnie polerowaniu powierzchni oraz trawieniu. Następnie tak przygotowaną powierzchnie poddaje się ocenie.

W naszej ofercie znajduje się badania makroskopowe, mikroskopowe a także badanie struktury metodą replik. Celem badania metodą replik jest uzyskanie obrazu metalograficznego struktury materiału bezpośrednio na badanym elemencie konstrukcyjnym. Metoda replik może być stosowana do dowolnych konstrukcji inżynierskich o różnej historii technologicznej. Systematyczne prowadzenie badań tą techniką w funkcji czasu eksploatacji pozwala na opisanie stanu materiału oraz wychwycenie ewentualnych zmian w strukturze na skutek obciążenia oraz środowiska pracy. Metodę tą można zaliczyć do metod nieniszczących.

Statyczna próba rozciągania - Badania połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych

Kształtkę rozciąga się wzdłuż jej osi wzdłużnej ze stałą prędkością aż do zerwania lub osiągnięcia granicy plastyczności. W czasie tego badania mierzy się obciążenie, któremu jest poddana kształtka. Kształtki rozciąga się prostopadle do spawu co najmniej osiem godzin po spawaniu. Kształtki nie poddaje się obróbce cieplnej ani prostowaniu mechanicznemu.

Badania makroskopowe – Badania połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych

Badanie stosuje się do oceny makroskopowej spoin, zwykle podczas badania przekrojów poprzecznych.

Metoda ma zastosowanie do materiałów termoplastycznych napełnionych i nienapełnionych, których spoiny wykonano następującymi technikami łączenia:

– gorącym gazem,

– przez wytłaczanie,

– gorącymi elementami grzejnymi,

– prądem elektrycznym.

Celem badania jest ocena makroskopowa cech. Cechy poddane sprawdzaniu powinny być podane w normach dotyczących poziomu jakości. Niedoskonałości są zdefiniowane za pomocą numery referencyjnego.

Próba zginania – Badania połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych

Próba zginania może być stosowana łącznie z innymi badaniami w celu oceny wykonania połączeń spawanych z materiałów termoplastycznych. Próba polega na poddaniu kształtki odkształceniom podczas zginania ze stałą prędkością, bez zmiany kierunku zginania w czasie badania. Kąt zginania i wystąpienie pęknięcia dostarcza wskazówek o ciągliwości połączenia spawanego i jakości spoiny.

Próba odzierania – Badania połączeń spawanych z tworzyw termoplastycznych

Badania odzierania mogą być stosowane w celu oceny połączeń spawanych na zakładkę, zarówno płyt, jak i połączeń rurowych. W przypadku połączeń spawanych płyt, stosuje się badanie odzierania typu T. Badanie to nie ma zastosowania w przypadku spawania próbek z płyt o różnej grubości. W przypadku połączeń zgrzewanych elektrooporowo typu rura/kształtka, o grubości większej niż 10 mm wykonuje się badanie odzierania połączeń koheryjnych. W przypadku zgrzewanych połączeń kielichowych i połączń zgrzewanych elektrooporowo o średnicy mniejszej lub równej 90 mm wykonuje się badanie zgniatania. Badanie zgniatania może być także stosowane do oceny połączeń zgrzewanych elektrooporowo, o średnicy zewnętrznej większej niż 90 mm.

Analiza składu chemicznego

Oferujemy również analizę składu chemicznego posiadamy stacjonarny, nowoczesny analizator iskrowy firmy Oxford instruments który pozwala na analizę składu chemicznego elementów o wadze do 10kg.

Badanie odporności stali na korozję międzykrystaliczną

Korozja międzykrystaliczna jest rodzajem korozji lokalnej objętościowej, występującej szczególnie w stalach i stopach odpornych na korozję ogólną. Ten rodzaj korozji jest bardzo niebezpieczny ponieważ zniszczenia w mikroobszarach mogą być niezauważalne na powierzchni a wnikając do wnętrza materiału mogą obniżać znacznie jego cechy wytrzymałościowe. Praktycznie niszcząc elementy wykonane z materiałów podatnych na ten typ korozji.