Badania Nieniszczące

Badania nieniszczące materiałów stalowych i ich połączeń.

Badania nieniszczące służą do wykrywania nieciągłości materiałowych oceny właściwości (przydatności) materiałów do użytkowania i produkcji bez wywoływania zmian ich własności użytkowych. Badania nieniszczące mogą być prowadzone na różnych etapach procesu produkcyjnego począwszy od kontroli materiałów wyjściowych poprzez kontrole międzyoperacyjne do kontroli gotowego wyrobu a także w czasie eksploatacji. Badania mogą być prowadzone na terenie zakładów przemysłowych, halach produkcyjnych i warunkach polowych.

Badania UT

Metodę UT zaleca się do kontroli materiałów i złączy spawanych doczołowych o grubości od 6 mm do bardzo grubych. Badania ultradźwiękowe umożliwiają wykrywanie najgroźniejszych wad wewnętrznych w materiałach (pęknięcia, naderwania) i spoinach (przyklejenie, pęknięcia, braki przetopu) Przeprowadzamy badania ultradźwiękowe materiałów ze stali węglowej, austenitycznej i spoin, metodą echa oraz badania materiałów i spoin ze stali węglowej jedną z najnowszych technik w badaniach ultradźwiękowych jaką są pomiary – metodą TOFD. Dzięki komputerowej rejestracji danych pomiarowych metoda TOFD zapewnia pełną dokumentację wyników badania oraz możliwość ich analizy i weryfikacji w dowolnym czasie. Przeprowadzone badania porównawcze wskazują, że współczynnik wykrywalności wad jest wyższy niż w przypadku standardowych metod ultradźwiękowych oraz radiograficznych. Przy prostym kształcie geometrycznym szybkość badania jest znacznie wyższa niż w przypadku ręcznych badań ultradźwiękowych. Dzięki licznym zaletom metoda TOFD zaczyna być coraz częściej stosowana jako podstawowa metoda badań nieniszczących spoin w przemyśle rafineryjnym i energetyce jądrowej. Metodą ultradźwiękową przeprowadzamy następujące rodzaje badań:
 • badanie ultradźwiękowe spoin
 • badania ultradźwiękowe złączy spawanych o grubości od 2 do 8 mm.
 • badanie ultradźwiękowe materiałów hutniczych (blach, rur, odkuwek, odlewów staliwnych)
 • pomiar grubości materiałów, dostępnych z jednej strony takich jak rury, zbiorniki, cysterny, kominy.
 • pomiar grubości materiałów stalowych przez powłokę antykorozyjną.
 • pomiar grubości tlenków wewnętrznych rur

Badania RT

Promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma stosuje się do badania materiałów, wyrobów i złączy spawanych, wykonanych ze stali, aluminium, miedzi, tytanu oraz ich stopów. Oba rodzaje promieniowania to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne, zachowujące się podobnie jak światło widzialne rozchodzące się prostoliniowo z tą samą prędkością jednakże nie ulegające odbiciu i załamaniu. Mają zdolność wywoływania jonizacji i przenikania przez materię. Promieniowanie jonizacyjne jest szkodliwe dla organizmów żywych.Umożliwiają one wykrywanie niezgodności wewnętrznych i powierzchniowych. Wynikiem badania jest obraz prześwietlonego obiektu lub wykrytej nieciągłości w postaci kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej.

W naszej firmie stosujemy radiografię analogową do której wykorzystujemy:

 • lampę rentgenowską, którą możemy badać elementy ze stali do grubości 40mm
 • źródła promieniowania gamma, selen SE i iryd Ir, którymi możemy badać elementy ze stali do grubości 80mm

Klisze wywołujemy w wywoływarkach automatycznych co znacznie ułatwia i skraca czas od prześwietlenia do uzyskania wyników z badanych elementów.

Laboratorium posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania badań w terenie. Posiadamy również możliwość wywoływania i oceny wykonanych filmów u klienta.

BADANIA MT

Metoda magnetyczno proszkowa służy do wykrywania najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych takich jak: pęknięcia i przyklejenia w spoinach oraz pęknięcia, zakucia, zawalcowania, naderwania w materiałach. Metodą magnetyczno- proszkową można badać elementy wykonane z materiałów ferromagnetycznych. Badania mogą być prowadzone na obiektach pomalowanych, powłoka jednak nie może być gruba aby można było wykryć pod nią wady.m Badania magnetyczne wykonujemy metodą:
 • suchą – proszek jest nanoszony w postaci pylistej (badania na gorąco)
 • mokrą – proszek jest nanoszony w postaci zawiesiny kolorowej lub fluorescencyjnej

BADANIA PT

Badania penetracyjne służą do wykrywania nieciągłości (wady) materiału lub złącza spawanego otwartego na powierzchni. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym, budownictwie itp.
Ograniczeniem dla badań penetracyjnych są materiały porowate lub higroskopijne, możemy wykryć nieciągłości w takich materiałach jak spieki, stale stopowe i niestopowe, aluminium, wszelkiego rodzaju ceramiki itd. Penetranty mogą być, barwne lub fluorescencyjne. Preparaty do badań penetracyjnych powinny być wzajemnie zgodne tzn. nie używamy np. penetrantu fluorescencyjnego z wywoływaczem przeznaczonym do penetranta barwnego. Nie powinno się też mieszać preparatów pochodzących od różnych producentów.

BADANIA VT

Badania wizualne (oględziny zewnętrzne) są nieniszczącą metodą badań przeznaczoną do wykrywania niedoskonałości wyrobów takich jak:

 • wady kształtu;
 • odstępstwa wymiarowe;
 • niewłaściwy montaż;
 • nieciągłości powierzchni (pęknięcia, pory, podtopienia, przyklejenia, itp.)
 • uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność, itp.)

Badania wizualne są najprostszą metodą badań i są one obowiązkowe dla wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Przeprowadza się je przed przystąpieniem do innych badań jak również w czasie eksploatacji różnych urządzeń. Warunki przeprowadzenia badań powinny być odpowiednie i spełniać określone wymagania. Podczas badań wizualnych, możemy wykryć niezgodności znajdujące się na powierzchni badanego elementu, niezgodności kształtu i wymiaru spoiny itp. Badania wizualne przeprowadza się również na naprawionych złączach spawanych. Złącza mogą być naprawiane w całości lub częściowo, a każde naprawione złącze powinno się poddać badaniom wizualnym stosując te same kryteria oceny i stosując te same przyrządy badawcze co dla gotowych złączy spawanych. W przypadkach spornych lub niemożności oceny powinno się stosować inne metody badawcze.

BADANIA ZAWARTOŚCI FERRYRYTU

Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę ferrytyczno-perlityczną występuje wymieszanie stopiwa kwasoodpornego o strukturze austenitycznej ze spoiwem niskowęglowym o strukturze ferrytyczno-perlitycznej. Zastosowana technologia, dobór materiałów spawalniczych powinny zagwarantować takie połączenie, w którym spoina posiada zawartość ferrytu w granicach 2-8% przy spawaniu ręcznym i do 10% przy spawaniu automatycznym. Do pomiaru procentowej zawartości ferrytu wykorzystywany jest ferrytomierz który jest skalowany na wzorcach dostarczonych przez producenta urządzenia.

Kontrole zawartości ferrytu przeprowadza się najczęściej na złączach spawanych stali o mikrostrukturze austenitycznej oraz na stalach platerowanych poprzez napawanie, których podłoże ma mikrostrukturę ferrytyczno-perlityczną, a plater austenityczną.Odpowiednia zawartość ferrytu w metalu po spawaniu przeciwdziała możliwości wystąpienia pękania na gorąco (z uwagi na dużo lepszą rozpuszczalność zanieczyszczeń w ferrycie niż w austenicie).

BADANIA TWARDOŚCI

Badania twardości stosowane są przede wszystkim w metaloznawstwie i w związku z tym najwięcej metod pomiarów opracowano dla metali. Jednak niektóre z nich mają zastosowanie również w badaniu ceramik i polimerów.
Badania twardości wykonujemy najczęściej dwoma metodami:

 • metodą statyczną
 • metodą dynamiczną

Metoda statyczna.

W metodzie tej twardość materiału określa sie w zależności od wartości siły obciążającej wgłębnik i wielkości odkształcenia trwałego wywołanego działaniem tej siły.
Do najbardziej rozpowszechnionych metod statycznych zalicza się metody:

 • Brinella
 • Rockwella,
 • Vickersa.

Metoda dynamiczna.

W metodzie tej pomiar twardości polega na udarowym działaniu wgłębnika na badaną powierzchnie.
Wyróżnić tu można dwa podstawowe sposoby pomiaru twardości. Metoda Shore’a która polega na pomiarze wysokości odbicia od badanego materiału swobodnie spadającego z określonej wysokości ciężarka stalowego o masie 2.626 g zakończonego twardym wgłębnikiem. Jest ona najczęściej stosowana do pomiaru twardości gumy oraz metoda pomiaru za pomocą młotka Poldiego.

W naszej firmie pomiary twardości wykonujemy metodą statyczną jak również dynamiczną.